Kalendarium 2020
The Dreaming of Another Place Performance

Kollegium presenterar "The Dreaming of Another Place Performance" av Patricia Vane, i den tredje delen av utställning- strilogin "Drömmen om en annan plats", inom vilken konstnärs- gemenskapen, undersöker existentiella erfarenheter som för sitt eget gestaltande, använder sig av de rumsliga metaforerna utåt, inåt respektive uppåt.

The Dreaming of Another Place Performance
Gathenhielmska huset

Söndag 22 november
15:00 - 16:00 Boka här

Bild: Dorna Aslanzadeh, fri tolkning av riktningen utåt

På grund av de nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten är endast ett mycket begränsat antal personer tillåtna i lokalen samtidigt. Ring på ytterdörren så kommer utställningsansvarig och öppnar.

PATRICIA VANE - THE DREAMING OF ANOTHER PLACE PERFORMANCE

Performance, 2020

De performance som jag skapar är en sorts kartor över det pågående, de formas i stunden, situationellt och relationellt. De spårar viljeinriktningar, och ett “hur vi hamnade här”. De efter- söker det sanna självet, substansen av det innersta som utgör performancets hjärta och vad den samma är för något. Ett sorts åter-iordningställande av det som gör att performancet existerar.

Jag skriver dem medan jag insamlar livserfarenheter, vanligtvis fram till samma dag som performancet äger rum. Allt som allt, är det ett samarbete mellan mig och de som efterfrågat performancet, vilket kan förstås som startpunkten för mitt arbete. Dina egna önskningar efter vad du vill med detta performance, står inte i vägen för upplevelsen, utan anger snarare tillsammans med performancet, den kontroll som leder händelsen till den punkt som gör att den blir till vad den är.

Patricia Vane (f 1987) föddes i nederländerna. För tre år sedan svarade hon på en irrationell ödes-kallelse som drev henne att lämna sitt tidigare omhuldade liv i Holland bakom sig, till förmån för Göteborg. Här i Göteborg är hon väl rotad och med passio- nerad stolthet en del Konstepidemin och Skogen. Under sin utbildning vid ett Konstnärligt masterprogram i Scenisk gestaltning omvandlade hon sin (re)search i grunden, i egenskap av att nysta upp betydelsen av gemenskapandets kraft. Efter sin examen har hon kombinerat performativa praktiker med sin bakgrund inom design i sin nygrundade studio, Arborea Studios.

DRÖMMEN OM EN ANNAN PLATS

Drömmen om en annan plats är en utställningstrilogi i symboliskt laddade miljöer, inom vilka Kollegium, undersöker existentiella erfarenheter som för sitt eget gestaltande, använder sig av de rumsliga metaforerna utåt, inåt respektive uppåt.

Orienteringarna, inåt, utåt, uppåt, verkar inom varandra, för i det inre möter vi oss själva, i det yttre den andre. Medan inåt respek- tive utåt rör sig längs med ett horisontellt plan, mellan det egna, den andre, och det sociala (de band som förenar) — så refererar uppåt till den lakun (tomhet) som existerar bakom varje given rörelse. En avgrundens himmel, besläktad med drömmen och synonym med icke-vetandets moln, outsägbar och stängd för vårt vetande.

Drömmen om en annan plats sker med stöd från Svenska kyrkan, Konstnärsnämnden och Statens konstråd