ARKIV

I arkivet kan du utforska länkbibliotekets fullständiga katalog; artiklar, hemsidor, länkar och andra resurser fördelade kring en uppsättning verser. I motsats till konventionella arkiv- och biblioteksstandarder, utforskar arkivet hur vi kan öppna upp för en värld där allting hänger samman i ett spindelnät av verkligheter, drömmar, tider, rymder och fantasier.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg självorganisering som uppgående i det gemensamma varat


THE SCULPTING LIVES PODCAST

Podcast-serien “Sculpting Lives” utforskar fem banbrytande skulptörers liv och arbete. Varje avsnitt spelas in på särskilt betydelsefulla platser för var och en av de medverkande konstnärna och genom intervjuer med kuratorer, vänner, familj och konstnärerna själva skapas intima berättelselandskap som omspänner deras konstnärliga praktiker, liv och relationer.

~ ~ ~

PARADISE NOW - VERK PRODUKSJONER

Den nordiska teatergruppen Verk Produksjoners pjäs “Paradise Now” kretsar kring tillblivelsen av jaget och vilka förebilder som har varit avgörande i våra liv, uppror vi gjort och flyktvägar vi valt under resans gång.

~ ~ ~

SITTERWERK

Stiftelsen “Sitterwerk”erbjuder ett konstbibliotek, material-arkiv och studio öppen för forskare, konstnärer och en bredare allmänhet. Verksamheten tillämpar associativa klassifikationssystem i skärnings- fältet mellan konstnärliga och historiska system för ordning, samtidigt som man utforskar nya metoder för att inkorporera subjektivitet och serendipitet i kunskapsorganisationer.
Sitterwerks “Kunstbibliothek” kan anpassas till användarnas behov, genom möjligheten att sammanföra böcker och material enligt användarnas egna dynamiska ordning. Samlingarna kan i sin tur nås digitalt via “Sitterwerk Catalogue” vilken förevisar böckernas position. Lokalisering av det samlade beståndet sker dagligen med stöd av RFID-teknik.

~ ~ ~

THE FEMALE SUFI MYSTICS OF THE PANKISI GORGE

Möt de kvinnliga sufi-mystikerna i Pankisidalen i östra Georgien som genom sina extatiska sånger utövar en predikan om broderskärlek och icke-våldsamt motstånd i Al-Jazeera artikeln “The female Sufi mystics of the Pankisi Gorge”. En av de högst värderade Sufiska ritualerna är den så kallade “Zikr” vilken här utförs i form av en åkallan om fred i Kaukasien.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg modern som den kropp vilken föregår språket


ARTIST CARMEN WINANT ON WHY, 2,000 IMAGES OF CHILDBIRTH BELONG AT MoMA

I artikeln “Why 2,000 Images of Childbirth Belong at MoMA” samtalar Laura Regensdorf med konstnären och författaren Carmen Winant om betydelsen av att visualisera moderskap, kvinnokroppen och kvinnlig livserfarenhet.

~ ~ ~

THE SAINT AND I: ON AUGUSTINE AND WRITING ABOUT MOTHERS BY NATALIE CARNES

I artikeln “The Saint and I” reflekterar teologen Natalie Carnes över sin motsägelsefulla relation till Augustinus "Bekännelser" och hur denna självbiografi hade varit skriven ifall den varit författad av en moder, istället för en man.

~ ~ ~

C.D WRIGHT - MORE BLUES AND THE ABSTRACT TRUTH

I dikten “More Blues and the Abstract Truth”, som lånar sin titel från ett amerikanskt jazzalbum, skriver poeten C.D Wright fram drömlika sekvenser och söker svar i farmoderliga visdomar.

~ ~ ~

HEIDE GOETTNER-ABENDROTH: MATRIARCHIES AS MOTHER-CENTERED SOCIETIES

Filosofen och forskaren Heide Goettner-Abendroth har studerat matriarkala samhällsstrukturer sedan 70-talet. Inom ramen för konferensen “A (M)otherworld is Possible: Two Feminist Visions: Matriarchal Studies and the Gift Paradigm” presenterar hon hur modercentrerade samhällen bygger på icke-hierarkiska principer och en omsorgens etik i föreläsningen “Matriarchies as Mother-centered Societies”.

~ ~ ~

PROCREATE PROJECT

Konstorganisationen “Procreate Project” etablerades 2013 för att belysa och på olika vis stötta konstnärer som även är mödrar. Ta del av några av dessa mödrars tvärvetenskapliga projekt och konstnärskap.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg naturen som en gemenskap i vilken vi hör samman


MALIN BÜLOW - BREATHING WITH THE OCEAN

Konstnären Malin Bülow presenterar i samarbete med Laboratory for Aesthetics and Ecology “Breathing with the Ocean”, en installation som iscensätter poetisk samlevnad mellan två kroppar av vatten.

~ ~ ~

ALLORA & CALZADILLA WITH TED CHIANG - THE GREAT SILENCE

I “The Great Silence” utforskar konstnärerna Jennifer Allora och Guillermo Calzadilla tillsammans med science fiction författaren Ted Chiang, oreducerbara relationer mellan det levande och det icke-levande, människa och djur, det jordlevande och det kosmiska.

~ ~ ~

A GIANT BUMPTIOUS LITTER: DONNA HARAWAY ON TRUTH, TECHNOLOGY AND RESISTING EXTINCTION

I följande intervju titulerad “A Giant Bumptious Litter” , publicerad i tidskriften Logic, talar vetenskapsteoretikern Donna Haraway om sina minnen från det så kallade "Science Wars", sin syn på samtida klimataktivism och varför lek är viktigt för den politiska föreställningsförmågan.

~ ~ ~

IN THE PRESENCE OF ELEPHANTS AND WHALES, KATY PAYNE - ON BEING WITH KRISTA TIPPETT

Den banbrytande zoologen och forskaren i bioakustik Katy Payne har spenderat större delen av sitt liv med valar och elefanter – upptäckt valarnas sång och elefanternas kommunikation genom för de mänskliga öronen ohörbara infraljudvågor. I podavsnittet “In the Presence of Elephants and Whales” samtalar Payne med Krista Tippett om att finnas i sakral relation till planeten och vikten av det stillsamma lyssnandet.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg
motsägelsen i vilket den ena existerar inom den andra


FÉLICIA ATKINSON - READYMADE CEREMONY

Den mångfasetterade konstnären och avantgarde musikern Félicia Atkinsons arbeten omfamnar science-fiction, musique concrète, abstraktion och poesi. “A Readymade Ceremony” hennes sjätte album, känns och låter som en dröm – på en och samma gång, taktil och subliminal, bokstavlig och abstrakt. Atkinson driver sedan 2012 publiceringsplattformen Shelter Press.

~ ~ ~

FAIRY TALES AND FACTS: SIRI HUSTVEDT ON HOW WE READ IN A PANDEMIC

I artikeln “Fairy Tales and Facts” begrundar författaren Siri Hustvedt läsandets inneboende möjligheter och fiktionens säregna sätt att närma sig sanningen i dessa Corona-tider.

~ ~ ~

OTOBONG NKANGA INTERVIEW: PORTALS TO OTHER WORLDS

Konstnären Otobong Nkanga utforskar kolonialismens sociala och politiska historia, företrädesvis genom att undersöka människoskapade förändringar av jordytan. I intervjun “Portals to Other Worlds” argum- enterar Nkanga för att vi måste lära oss av det förflutna. Hur vår tid i allt väsentligt repeterar förutvarande tiders raseri, fasor och terror.

~ ~ ~

AIKATERINI GEGISIAN - HANDBOOK OF THE SPONTANEOUS OTHER

I “Handbook of the Spontaneous Other” sammanväver konstnären Aikaterini Gegisian bilder och ord för att besvärja fram den andre i det egna.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg iakttagelse av det inre som en kungsväg till frigörelse


INGEBORG BACHMANN´S “MALINA” IS THE TRUEST PORTRAIT OF FEMALE CONSCIOUSNESS SINCE SAPPHO BY RACHEL KUSHNER

Författaren Rachel Kushner beskriver i artikeln “Ingeborg Bachmann’s “Malina” Is the Truest Portrait of Female Consciousness Since Sappho” varför hon anser att Bachmanns kultklassiker är den mest essentiella bok om femininitet som den europeiska litteraturen producerat.

~ ~ ~

APRIL LIN - R:REST

April Lin är en konstnär och filmskapare som undersöker hur sanningar konstrueras och sprids genom fotografi och bildproduktion. “R: Rest” är en experimentell dokumentär som undersöker vilans underliggande politiska och andliga betydelser. Filmen utgör kapitel R i April Lins pågående arbete “An A-Z of Imagining A Better World”.

~ ~ ~

ESTHER PEREL - HOW TO ADJUST TO YOUR ENTIRE RELATIONAL WORLD BEING CONFINED TO ONE PLACE, PART 1

I första delen av sin videoserie “How to adjust to your entire relational world being confined to one place” talar psykoterapeuten Esther Perel om hur vi kan vara kreativa och utvecklas i våra relationer. Hon utvecklar både de pragmatiska och de filosofiska utmaningarna, samtidigt utforskar hon möjligheterna för en autentisk sam-varo under den rådande Coronakrisen.

~ ~ ~

AMY UYEMATSU - THE WEIGHT OF NOTHING

Poeten Amy Uyematsus dikt “The Weight of Nothing” begrundar relationen till det ogreppbara och hur det trots allt finns en frambringande kraft i Intet.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg
språket som härbärgerar paradoxens alla motsägelser


MICHÉLE MATYN - ARROWS OF THOUGHT

Konstnären Michéle Matyns mångsidiga praktik kretsar kring tanken om att allt som omger oss är mer eller mindre levande. “Arrows of Thought” demonstrerar hur hon binder samman olika medier, format och situationer med varandra. Här i samarbete med författaren Saskia De Coster.

~ ~ ~

MARA LEE - NÄR ANDRA SKRIVER: SKRIVANDE SOM MOTSTÅND, ANSVAR OCH TID

I “När andra skriver” använder sig författaren Mara Lee sig av feministiska och postkoloniala teoretiker som Hélène Cixous, Julia Kristeva och Trinh T Minh-ha för att undersöka hur annanhet skrivs fram i olika skönlitterära verk.

~ ~ ~

TORIL JOHANNESSEN - LANGUAGE IS A FAILED TECHNOLOGY

Konstnären Toril Johannessen uppmärksammar hur vetenskaplig kunskapsproduktion samverkar med andra former av kunskap och trossystem. I “Language is a Failed Technology” interesserer sig Johannessen sig för om vi kan tolka det som befinner sig bortom språket utan att glida tillbaka in i språket igen.

~ ~ ~

EMMELINE DE MOOIJ - ART IN THERAPY

Konstnären Emmeline de Mooijs arbeten dramatiserar olika spekulativa scenarier inom vilka hon analyserar människans relation till naturen. De Mooijs performanceverk “Art in Therapy” består av fem separata terapisessioner där fem olika konstverk engagerar sig i konversationer med en terapaut.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg
sårbarhet som förutsättning för det gemensamma


REBECCA SOLNIT, FALLING TOGETHER – ON BEING

I poddavsnittet “Falling Together” hyllar författaren Rebecca Solnit stunder av samhörighet i tider av kris.

~ ~ ~

EMILY JONES – ALL GOD'S CHILDREN COULD BE LED ASTRAY

Konstnären Emily Jones arbeten är befolkade av objekt såsom leksaker, broderier, frukter och arkitektur. “All God's Children Could be Led Astray” är inget undantag.

~ ~ ~

ULLA VON BRANDENBURG INTERVIEW: HOW WE LIVE AND WHAT WE SHARE

Konstnären Ulla von Brandenburg talar om sitt verk “It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon”. En installation och film som undersöker vårt behov av varandra.

~ ~ ~

EVA TIND – THE CELESTIAL SHIP

I den dokumentära kortfilmen “Celestial Ship” följer författaren och filmaren Eva Tind den cancersjuka 67 åriga Nittas sista tid i livet.